Отказ от задължения

 

Предоставената на тази интернет страница информация е грижливо проверена. Независимо от това не поемаме гаранция за това, данните да са пълни, правилни и във всички случай актуални. Това важи и за линковете, посочени пряко или косвено на страницата.

Агура и Ко ЕООД не носи отговорност за съдържанието на страница, достигана чрез такъв линк.

В частност Агура и Ко ЕООД не третира съдържанието на интернет страници, към които се стига посредством линковете, като свои, („чуждо съдържание“), а се дистанцира от тях. За щети, понесени като последствие на това, че интернет потребителят се осланя на правилността, пълнотата и/или актуалността на такива чужди съдържания, отговаря само оферентът на съответното чуждо съдържание, а не Агура и Ко ЕООД.

Тази интернет страница съдържа и определени данни, сочещи в бъдещето, базиращи на сегашните предположения и прогнози. Инвеститорите не следва да се уповават неограничено на тези данни. Ориентирани към бъдещето данни са в контекст с момента на възникването им и поради това съдържат рискове и неувереност. Ред фактори могат да доведат до това, действително настъпващите събития да се различават съществено от дадените на тази интернет страница мнения и данни за бъдещето развитие.

Агура и Ко ЕООД не поема отговорност за актуализацията на дадените в този доклад данни за бъдещето в последствие на нова информация или бъдещи събития.

Агура и Ко ЕООД, нейните органи и сътрудници поради това не носят отговорност за възникнали щети поради това, че подобни данни по отношение на бъдещето не са продължени и пригодени към настъпващи в бъдещето събития или развитие.

Всички споменати в интернет оферти и евентуално защитени от трети марки, търговски знаци и белези подлежат без ограничение на определенията, пазещи правата на правоимащия съгласно компетентното нематериално вещно право. На основата на простото назоваване не следва да се прави извода, че марките, търговските и стокови знаци не са защитени от права на трети. Авторското право за графики, звукова документация и текстов материал, изработени от Агура и Ко ЕООД, остават неограничено в собственост на Агура и Ко ЕООД. Тяхното размножаване или ползване в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие от страна на Агура и Ко ЕООД.

Агура и Ко ЕООД си запазва правото, без предизвестие да извършва промени, изтриване или допълнение на дадена вече на разположение информация, както и да преустанови временно или окончателно публикацията им.

Информацията на тази интернет страница не служи за приканване за закупуване, нито следва да се счита като търговия в друг вид с акции на Агура и Ко ЕООД.

Агура и Ко ЕООД, органите и сътрудниците й не отговарят за преки или косвени щети, включително пропусната печалба, възникнали или както и да било свързани с информацията, предлагана на тази интернет страница, доколкото тук не е налице умишленост или груба немарливост.

Този отказ от отговорност е неразделна част от интернет офертата на Агура и Ко ЕООД.